Kỹ năng tin học - Trang 12

Cách sử dụng hàm FV trong excel

Hàm FV là một trong các hàm tài chính để thực hiện tính toán và trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên mức lãi suất cố định. Bạn...

20 cách sử dụng tính năng Copy Paste trong Excel

Tính năng Paste trong Excel không đơn thuần chỉ là thao tác “dán” dữ liệu. Lệnh Paste Special, cũng như các lựa chọn Paste khác trong Excel, sẽ giúp thực hiện nhiều tác...