Bài viết mới

Khi dân IT làm thơ

Vào mạng đọc được một bài thơ của dân IT rất chi là sến :)) share cho dân IT này