38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel

38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel

38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel cho bạn tham khảo

Đọc dữ liệu số thành chữ trong Excel
15 hàm cơ bản được dùng nhiều nhất trong Excel
Làm xuất hiện số 0 trước số điện thoại di động

I- Nhóm phím tắt đơn lẻ

 1. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

 2. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm

 3. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức

 4. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

 5. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

 6. = : Bắt đầu một công thức

 7. Tab : Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

II- Nhóm phím tắt đôi

 1. Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
 2. Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
 3. Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
 4. Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
 5. Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
 6. Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
 7. Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
 8. Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
 9. Alt + = Chèn công thức AutoSum
 10. Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng
 11. Ctrl+K Chèn một Hyperlink
 12. Ctrl + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
 13. Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
 14. Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
 15. Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
 16. Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
 17. Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới
 18. Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
 19. Ctrl + 9 Ẩn dòng

III- Nhóm phím tắt ba

 1. Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn
 2. Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General
 3. Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Currency với hai chữ số thập phân
 4. Ctrl + Shift + % Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
 5. Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
 6. Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
 7. Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
 8. Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài
 9. Ctrl + Shift + – Bỏ đường viền
 10. Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
 11. Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
 12. Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
Tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel