38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel

I- Nhóm phím tắt đơn lẻ:

 1. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
 2. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm
 3. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
 4. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
 5. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
 6. = : Bắt đầu một công thức
 7. Tab : Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

 

Đọc dữ liệu số thành chữ trong Excel
15 hàm cơ bản được dùng nhiều nhất trong Excel
Làm xuất hiện số 0 trước số điện thoại di động

II- Nhóm phím tắt đôi:

 1. Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
 2. Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
 3. Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
 4. Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
 5. Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
 6. Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
 7. Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
 8. Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
 9. Alt + = Chèn công thức AutoSum
 10. Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng
 11. Ctrl+K Chèn một Hyperlink
 12. Ctrl + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
 13. Ctrl + A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
 14. Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
 15. Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
 16. Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
 17. Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới
 18. Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
 19. Ctrl + 9 Ẩn dòng


III- Nhóm phím tắt ba:

 1. Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn
 2. Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General
 3. Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu Currency với hai chữ số thập phân
 4. Ctrl + Shift + % Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
 5. Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
 6. Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
 7. Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
 8. Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài
 9. Ctrl + Shift + – Bỏ đường viền
 10. Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
 11. Ctrl + Shift + A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
 12. Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành.
 
 

 

Danh sách hàm cơ bản trong excel bạn nên biết