Các bài viết bởi Admin

Kết hợp hàm offset và hàm sum trong excel

Kết hợp hàm offset và hàm sum trong excel

Hàm OFFSET trong Excel trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô hoặc phạm vi ô một số hàng và một số cột đã xác định. Tham chiếu được trả...

Cách sử dụng hàm FV trong excel

Cách sử dụng hàm FV trong excel

Hàm FV là một trong các hàm tài chính để thực hiện tính toán và trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên mức lãi suất cố định. Bạn...

Cách sử dụng hàm Vlookup trong excel

Cách sử dụng hàm Vlookup trong excel

Hàm vlookup Công dụng: hàm dò tìm theo cột. trả về giá trị dò tìm trong ô tại một cột trong một bảng dò tìm Công thức: =Vlookup (lookup_value,...