Các bài viết bởi Admin

FIX BIOS APPLICATION ERROR (501) IN HP LAPTOP

FIX BIOS APPLICATION ERROR (501) IN HP LAPTOP

You deleted the efi-partition (HP_Tools). You can get past this message by disabling HP Quicklook 2 in your BIOS. 1. Open up your BIOS (by pressing F10 while your machine is booting up) 2. Go to System Configuration / Device...

5 công cụ trực tuyến để tạo infographic

5 công cụ trực tuyến để tạo infographic

Sử dụng các công cụ trực tuyến để tạo infographic chưa bao giờ dễ dàng hơn. 5 công cụ sau đều chứa các thư viện hình ảnh, biểu đồ, phông chữ và các mẫu khác nhau, giúp...