Các lệnh cơ bản trong Red Hat Enterprise Linux 6

Dạo này đang lọ mọ về Red Hat Enterprise Linux 6 nên ghi lại các thứ mình tìm hiểu được để có khi xem lại và cho các bạn nào cần tìm hiểu nó.ở đây có rất nhiều lệnh mình chỉ nói về các lệnh hay dùng nhất thôi nhé

Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

Lệnh Về Thư Mục:

 cd : đổi thư mục

cp : sao chép 2 thư mục

mkdir: tạo thư mục

rm : loại bỏ thư mục

pwd: trình bày thư mục hiện hành

Lệnh về tập tin:

 more: trình bày nội dung tập tin

cp : sao chép một hay nhiều tập tin

find: tìm vị trí của tập tin

grep : tìm vị trí của chuỗi ký tự trong tập tin

ls: trình bày tên và thuộc tính của các tập tin trong thư mục

mv : di chuyển/đổi tên một tập tin

sort: sắp thứ tự nội dung tập tin

wc : đếm số từ trong tập tin

cat: hiển thị nội dung một tập tin

vi: soạn thảo hoặc sửa đổi nội dung tập tin

Lệnh về quản lý quá trình:

 kill: hủy bỏ một quá trình

ps : trình bày tình trạng của các quá trình

sleep: ngưng hoạt động một thời gian

Các Lệnh Về Phân Quyền:

chgrp: chuyển chủ quyền tập tin, thư mục từ một nhóm sang một nhóm khác

chmod : thay đổi quyền sở hữu của tập tin hay thư mục

chown : thay đổi người sở hữu tập tin hay thư mục

Lệnh Về Kiểm Soát In

cancel : ngưng in

lp : in tài liệu ra máy in

Lệnh về hệ thống :

shutdown -h now tắt máy tính

shutdown -r now : khởi động lại

Để install một package:
rpm -ivh filename.rpm

Để upgrade một package:
rpm -Uvh  package-name
Để uninstall một package:
rpm -e package-name

Để biết một package đã được install hay chưa
rpm -q package-name

filename ở đây có thể là 1 file hoặc nhiều file với format rpm

Các lệnh thường có thêm rất nhiều các thông số đi theo. Để biết thêm và chi tiết về chúng các bạn có thể dùng lệnh
man command hoặc command --help với command là lệnh cần xem. 

Các lệnh dành cho quản trị hệ thống :

1. Lệnh last : hiển thị các user login gần đây
2. Lệnh df : xem thông tin ổ đĩa, thông thường hay dùng df -h
3. Lệnh du : xem thông tin dung lượng file, thư mục
4. Lệnh top : cái giống như taskmanager của windows, nó sẽ hiển thị thông tin về các processes
5. Lệnh free : xem tình hình bộ nhớ
6. Lệnh ps : xem thông tin processes
7. Lệnh kill : tắt process
8. Lệnh mount và unmount :
9. Lệnh chmod : thay đổi permissions đối với file
10. Lệnh chown : thay đổi người sở hữu đối với file
11. Lệnh chgrp : thay đổi group đối với file
12. Lệnh chroot

Các lệnh cơ bản với yum:

Cài đặt : yum -y install
Gỡ bỏ : yum -y remove
Xem các gói đã cài : yum list