Cách đặt mật khẩu và khóa thư mục trên windows

Bài viết lần này sẽ hướng dẫn bạn cách khóa thư mục quan trọng, đặt mật khẩu đồng thời ẩn thư mục đó mà không cần dùng đến phần mềm. Thao tác này sẽ giúp các bạn bảo mật dữ liệu quan trọng hoặc dữ liệu nhạy cảm của cá nhân, trong trường hợp máy tính của bạn phải chia sẻ cho nhiều người sử dụng chung.

Cach_khoa_thu_muc.jpg

Bắt đầu nhé! 

Trong bài viết này chúng tôi sẽ lấy ví dụ là thư mục cần bảo vệ có tên là CaNhan đặt ở ổ đĩa D:/Test, bên trong thư mục có 1 số dữ liệu cá nhân:Cach_luu_dinh_dang_bat.jpg

 


Đối với máy tính cài Windows XP: 

Tại vị trí cùng cấp với thư mục, bạn mở Notepad và tạo một file có nội dung như sau:

cls
@ECHO OFF
title Folder CaNhan
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST CaNhan goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Ban muon lock thu muc nay chu (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Lua chon sai - vui long chon Y hoac N.
goto CONFIRM
:LOCK
ren CaNhan "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
cls
echo Nhap mat khau cua ban de unlock thu muc
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==123456 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" CaNhan
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Sai mat khau
echo Ban muon thu lai chu (Y/N)
set/p "sai=>"
if %sai%==Y goto UNLOCK
if %sai%==y goto UNLOCK
if %sai%==n goto END
if %sai%==N goto END
:MDLOCKER
echo Thu muc ban yeu cau khong ton tai. 
echo Nhap " Y " de thoat.
set/p "khongtontai=>"
if %khongtontai%==Y goto END
if %khongtontai%==y goto END
goto End
:End

Chú ý các phần chữ màu đỏ:
CaNhan: Thay bằng tên thư mục bạn cần ẩn và đặt password
123456: Thay bằng password của bạn

Sau khi thay đổi phù hợp bạn lưu lại với tên bất kỳ nhưng yêu cầu phần mở rộng phải là *.bat, ở ví dụ này chúng tôi sẽ lưu với tên là LockXP.bat. Cách lưu thành định dạng .bat như sau. Tại cửa sổ NotePad Trình đơn File > Save As, chọn File name: LockXP.bat, Save as type: All Files, Encoding: ANSI. Vị trí lưu: Cùng cấp với thư mục cần khóa.


Sau khi lưu thành công, bạn chỉ cần chạy file LockXP.bat này lên. lần đầu tiên chạy nó sẽ hỏi bạn có muốn khóa thư mục không, bạn chọn Y. Sau khi chọn Y thư mục CaNhan sẽ được chuyển đổi thành dạng ẩn và khi mở vào sẽ đưa về Control Panel, Trong trường hợp máy tính đang ở chế độ hiện file ẩn, bạn sẽ không thấy thư mục CaNhan nữa mà chỉ thiếu biểu tượng của Control Panel.

Lần kế tiếp khi bạn chạy file LockXP.bat, nó sẽ yêu cầu bạn phải nhập đúng mật khẩu đã được khai báo. Sau khi nhập đúng mật khẩu, thư mục CaNhan sẽ hiện ra lại và đầy đủ dữ liệu như cũ. File Bat này bạn không nên để ở trong máy mà nên cất ra USB, Mail, hay nơi khác. Khi cần thì copy vào đúng đường dẫn chứa thư mục đã ẩn và chạy nó.

Đối với các máy tính cài windows 7, windows 8:

Cach_khoa_thu_muc_01.jpg

Bạn cũng làm tương tự như trên XP, tuy nhiên cần thay đổi đoạn code trên bằng nội dung sau:

cls
@ECHO OFF
title Folder CaNhan
if EXIST GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} goto UNLOCK
if NOT EXIST CaNhan goto WARNING
:CONFIRM
echo Ban muon lock thu muc nay chu (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Lua chon sai - vui long chon Y hoac N
goto CONFIRM
:LOCK
ren CaNhan GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
attrib +h +s GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
cls
echo Nhap mat khau cua ban de unlock thu muc
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==123456 goto FAIL
attrib -h -s GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
ren GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} CaNhan
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Sai mat khau!
echo Ban muon thu lai chu (Y/N)
set/p "sai=>"
if %sai%==Y goto UNLOCK
if %sai%==y goto UNLOCK
if %sai%==n goto END
if %sai%==N goto END
:WARNING
echo Thu muc ban yeu cau khong ton tai. 
echo Nhap " Y " de thoat.
set/p "khongtontai=>"
if %khongtontai%==Y goto END
if %khongtontai%==y goto END
:End

Tương tự cũng thay thế CaNhan bằng tên thư mục của bạn, 123456 bằng mật khẩu của bạn. Như vậy là bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu của mình sẽ an toàn với những người dùng khác. 

Tuy nhiên cần lưu ý một vài điểm sau:

- Khi chạy file bat, thư mục sẽ được đổi tên thành Control Panel (Win XP) hoặc GodMod (Win 7 / Win 8). Khi người dùng khác mở ra thì được điều hướng đến Control Panel. Chứ không thấy dữ liệu và mặc định thư mục này sẽ ẩn, Tuy nhiên họ vẫn có thể xóa nó trong trường hợp máy đang ở chế độ hiện file ẩn . Do đó cách này cũng chưa hẳn là tuyệt đối an toàn. Vì khi thư mục GodMode hoặc Control Panel tương ứng bị xóa, bạn sẽ không thể phục hồi lại dữ liệu bên trong. 

Do đó mặc dù đặt pass và ẩn nhưng bạn vẫn nên sao lưu dự phòng dữ liệu ra thiết bị gắn ngoài, tránh trường hợp bị xóa hoặc ổ cũng bị format

- Khi copy file bat để bỏ khóa thư mục, bạn cần copy chính xác vào thư mục chứa dữ liệu đã ẩn (ở bài viết này chúng tôi lấy ví dụ là thư mục CaNhan và nằm tại đường dẫn D:/Test/ thì khi mở khóa, file bat cũng phải nằm ở D:/Test/)

Chúc thành công!