Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

Cài đặt Google Chrome trên Fedora 17/16, CentOS/Red Hat (RHEL) 6.3

Các lệnh cơ bản trong Red Hat Enterprise Linux 6

Enable Google YUM repository

tạo file  google-chrome.repo trong thư mục   /etc/yum.repos.d/ với nội dung như sau

 

32-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 32-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/i386
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

64-bit

[google-chrome]
name=google-chrome - 64-bit
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Cài đặt Google Chrome với YUM (as root user)

 

Install Google Chrome Stable Version

## Install Google Chrome Stable version ##
yum install google-chrome-stable
 

Install Google Chrome Beta Version

## Install Google Chrome Beta version ##
yum install google-chrome-beta
 

Install Google Chrome Unstable Version

## Install Google Chrome Unstable version ##
yum install google-chrome-unstable