Đọc dữ liệu số thành chữ trong Excel

Anh chị em đã bao giờ lách cách gõ bàn phím để ghi số tiền lương dạng chữ chưa? Đừng bỏ lỡ cách làm vô cùng tiện lợi sau nhé!

 

P/s: Đoạn COD trong video:

Public Function vnd(docso) As String
s09 = Array("", " M" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(docso) = "" Then
vndUni = ""
ElseIf IsNumeric(docso) = True Then
If docso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
docso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(docso), 0)
docso = " " & docso
docso = Replace(docso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, docso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(docso, vt + 1))
docso = Trim(Mid(docso, 2, vt - 2))
docso = docso & String(sonhan - Len(docso) + 1, "0")
End If
docso = Trim(docso)
sochuso = Len(docso) Mod 9
If sochuso > 0 Then docso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & docso
vnd = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(docso, i, 1)
n2 = Mid(docso, i + 1, 1)
n3 = Mid(docso, i + 2, 1)
baso = Mid(docso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If vnd <> "" And lop = 3 And Len(docso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If vnd = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " M" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " M" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(docso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
vnd = vnd & s123
If i > Len(docso) Then Exit Do
Loop
If vnd = "" Then vnd = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else vnd = dau & Trim(vnd)
Else
vnd = docso
End If
End Function