Hàm đặt thuộc tính nofollow cho external link

Hôm nay ngồi tối ưu lại cái trang kynangtinhoc.com của mình dùng đến 1 hàm để tự động tìm và chèn thuộc tính nofollow vào các link ngoại ở bài viết nên share lên cho bạn nào cần

Các bước để xây dựng một website trên internet
Thư viện PHP bạn nên biết khi lập trình
Loại bỏ thẻ html và ký tự đặc biệt trong PHP

function nofollow($content) {
        
        preg_match_all('~~isU',$content,$matches);
        for ( $i = 0; $i <= sizeof($matches[0]); $i++){
            if ( !preg_match( '~nofollow~is',$matches[0][$i])
                && !preg_match( '~'.$url.'~',$matches[0][$i])  ){
                $result = trim($matches[0][$i],">");
                $result .= ' rel="nofollow">';
                $content = str_replace($matches[0][$i], $result, $content);
            }
        }
        return $content;
    }

 Các bạn thay gán giá trị cho biến $url là link của website của các bạn nhé

Chúc các bạn thành công

Lựa chọn ngôn ngữ nào để bắt đầu học lập trình?