Hệ Thống

FIX BIOS APPLICATION ERROR (501) IN HP LAPTOP

FIX BIOS APPLICATION ERROR (501) IN HP LAPTOP

You deleted the efi-partition (HP_Tools). You can get past this message by disabling HP Quicklook 2 in your BIOS. 1. Open up your BIOS (by pressing F10 while your machine is booting up) 2. Go to System Configuration / Device...

Convert FAT32 sang NTFS không mất dữ liệu

Convert FAT32 sang NTFS không mất dữ liệu

Convert FAT32 sang NTFS cực kì đơn giản vì từ windows xp trở đi, Microsoft đã tích hợp vào trong CMD rồi. Và việc đổi FAT32 qua NTFS không hề làm mất dữ liệu của bạn.