Làm đẹp công thức Excel

Dán công thức vào ô dưới đây

Chọn hành động

=sumproduct(
    A1:B1,
    C1:D1
)

Chia sẻ lên: