Làm xuất hiện số 0 trước số điện thoại di động

Làm xuất hiện số 0 trước số điện thoại di động

Nếu cột A1 nhập số 0987852852 thì cột B1 dùng hàm sau: = "0"&A1

Nếu có nhiều dòng thì chỉ việc kéo xuống là xong.

Đọc dữ liệu số thành chữ trong Excel
15 hàm cơ bản được dùng nhiều nhất trong Excel
38 phím tắt đơn giản cực hữu ích trong excel
Tìm và xóa dữ liệu trùng lặp trong Excel