Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

1. Dịch trên Google Sheet. Mở Google Sheet https://www.google.com/intl/vi_VN/sheets/about/ Chọn cá nhân đăng nhập Gmail. Mở Google Sheet, tạo 2 cột. Một cột là từ chúng ta cần dịch, cột thứ 2...