Lưu file Word không lỗi font khi đọc ở máy tính khác