thủ thuật

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

Dịch đa ngôn ngữ trên google sheet, excel

1. Dịch trên Google Sheet. Mở Google Sheet https://www.google.com/intl/vi_VN/sheets/about/ Chọn cá nhân đăng nhập Gmail. Mở Google Sheet, tạo 2 cột. Một cột là từ chúng ta cần dịch, cột thứ 2...