Tổng hợp phím tắt trong word 2003 2007 2010

Bài viết này mô tả các phím tắt có sẵn trong Microsoft Office Word 2010, Word 2007, Word 2003 và Word 2002. 

Chú ý Phím tắt được đề cập trong chủ điểm trợ giúp, menu và hộp thoại hộp là bố trí bàn phím U.S.. Phím trên bố trí khác có thể không tương ứng chính xác để các phím trên bàn phím U.S.. Nếu bạn đang sử dụng một khác nhau bố trí bàn phím ngôn ngữ từ các phiên bản của từ bạn đang sử dụng, bạn có thể có để thực hiện điều chỉnh khi sử dụng phím tắt.
 
Command Name         Shortcut Keys
  ------------------------------------------------------------------------

  All Caps           CTRL+SHIFT+A
  Annotation          ALT+CTRL+M
  App Maximize         ALT+F10
  App Restore          ALT+F5
  Apply Heading1        ALT+CTRL+1
  Apply Heading2        ALT+CTRL+2
  Apply Heading3        ALT+CTRL+3
  Apply List Bullet       CTRL+SHIFT+L
  Auto Format          ALT+CTRL+K
  Auto Text           F3 or ALT+CTRL+V
  Bold             CTRL+B or CTRL+SHIFT+B
  Bookmark           CTRL+SHIFT+F5
  Browse Next          CTRL+PAGE DOWN
  Browse Previous        CTRL+PAGE UP
  Browse Sel          ALT+CTRL+HOME
  Cancel            ESC
  Center Para          CTRL+E
  Change Case          SHIFT+F3
  Char Left           LEFT
  Char Left Extend       SHIFT+LEFT
  Char Right          RIGHT
  Char Right Extend       SHIFT+RIGHT
  Clear             DELETE
  Close or Exit         ALT+F4
  Close Pane          ALT+SHIFT+C
  Column Break         CTRL+SHIFT+ENTER
  Column Select         CTRL+SHIFT+F8
  Copy             CTRL+C or CTRL+INSERT
  Copy Format          CTRL+SHIFT+C
  Copy Text           SHIFT+F2
  Create Auto Text       ALT+F3
  Customize Add Menu      ALT+CTRL+=
  Customize Keyboard      ALT+CTRL+NUM +
  Customize Remove Menu     ALT+CTRL+-
  Cut              CTRL+X or SHIFT+DELETE
  Date Field          ALT+SHIFT+D
  Delete Back Word       CTRL+BACKSPACE
  Delete Word          CTRL+DELETE
  Dictionary          ALT+SHIFT+F7
  Do Field Click        ALT+SHIFT+F9
  Doc Close           CTRL+W or CTRL+F4
  Doc Maximize         CTRL+F10
  Doc Move           CTRL+F7
  Doc Restore          CTRL+F5
  Doc Size           CTRL+F8
  Doc Split           ALT+CTRL+S
  Double Underline       CTRL+SHIFT+D
  End of Column         ALT+PAGE DOWN
  End of Column         ALT+SHIFT+PAGE DOWN
  End of Doc Extend       CTRL+SHIFT+END
  End of Document        CTRL+END
  End of Line          END
  End of Line Extend      SHIFT+END
  End of Row          ALT+END
  End of Row          ALT+SHIFT+END
  End of Window         ALT+CTRL+PAGE DOWN
  End of Window Extend     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
  Endnote Now          ALT+CTRL+D
  Extend Selection       F8
  Field Chars          CTRL+F9
  Field Codes          ALT+F9
  Find             CTRL+F
  Font             CTRL+D or CTRL+SHIFT+F
  Font Size Select       CTRL+SHIFT+P
  Footnote Now         ALT+CTRL+F
  Go Back            SHIFT+F5 or ALT+CTRL+Z
  Go To             CTRL+G or F5
  Grow Font           CTRL+SHIFT+.
  Grow Font One Point      CTRL+]
  Hanging Indent        CTRL+T
  Header Footer Link      ALT+SHIFT+R
  Help             F1
  Hidden            CTRL+SHIFT+H
  Hyperlink           CTRL+K
  Indent            CTRL+M
  Italic            CTRL+I or CTRL+SHIFT+I
  Justify Para         CTRL+J
  Left Para           CTRL+L
  Line Down           DOWN
  Line Down Extend       SHIFT+DOWN
  Line Up            UP
  Line Up Extend        SHIFT+UP
  List Num Field        ALT+CTRL+L
  Lock Fields          CTRL+3 or CTRL+F11
  Macro             ALT+F8
  Mail Merge Check       ALT+SHIFT+K
  Mail Merge Edit Data Source  ALT+SHIFT+E 
  Mail Merge to Doc       ALT+SHIFT+N
  Mail Merge to Printer     ALT+SHIFT+M
  Mark Citation         ALT+SHIFT+I
  Mark Index Entry       ALT+SHIFT+X
  Mark Table of Contents Entry ALT+SHIFT+O
  Menu Mode           F10
  Merge Field          ALT+SHIFT+F
  Microsoft Script Editor    ALT+SHIFT+F11
  Microsoft System Info     ALT+CTRL+F1
  Move Text           F2
  New              CTRL+N
  Next Cell           TAB
  Next Field          F11 or ALT+F1
  Next Misspelling       ALT+F7
  Next Object          ALT+DOWN
  Next Window          CTRL+F6 or ALT+F6
  Normal            ALT+CTRL+N
  Normal Style         CTRL+SHIFT+N or ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)
  Open             CTRL+O or CTRL+F12 or ALT+CTRL+F2
  Open or Close Up Para     CTRL+0
  Other Pane          F6 or SHIFT+F6
  Outline            ALT+CTRL+O
  Outline Collapse       ALT+SHIFT+- or ALT+SHIFT+NUM -
  Outline Demote        ALT+SHIFT+RIGHT
  Outline Expand        ALT+SHIFT+=
  Outline Expand        ALT+SHIFT+NUM +
  Outline Move Down       ALT+SHIFT+DOWN
  Outline Move Up        ALT+SHIFT+UP
  Outline Promote        ALT+SHIFT+LEFT
  Outline Show First Line    ALT+SHIFT+L
  Overtype           INSERT
  Page             ALT+CTRL+P
  Page Break          CTRL+ENTER
  Page Down           PAGE DOWN
  Page Down Extend       SHIFT+PAGE DOWN
  Page Field          ALT+SHIFT+P
  Page Up            PAGE UP
  Page Up Extend        SHIFT+PAGE UP
  Para Down           CTRL+DOWN
  Para Down Extend       CTRL+SHIFT+DOWN
  Para Up            CTRL+UP
  Para Up Extend        CTRL+SHIFT+UP
  Paste             CTRL+V or SHIFT+INSERT
  Paste Format         CTRL+SHIFT+V
  Prev Cell           SHIFT+TAB
  Prev Field          SHIFT+F11 or ALT+SHIFT+F1
  Prev Object          ALT+UP
  Prev Window          CTRL+SHIFT+F6 or ALT+SHIFT+F6
  Print             CTRL+P or CTRL+SHIFT+F12
  Print Preview         CTRL+F2 or ALT+CTRL+I
  Proofing           F7
  Redo             ALT+SHIFT+BACKSPACE
  Redo or Repeat        CTRL+Y or F4 or ALT+ENTER
  Repeat Find          SHIFT+F4 or ALT+CTRL+Y
  Replace            CTRL+H
  Reset Char          CTRL+SPACE or CTRL+SHIFT+Z
  Reset Para          CTRL+Q
  Revision Marks Toggle     CTRL+SHIFT+E
  Right Para          CTRL+R
  Save             CTRL+S or SHIFT+F12 or ALT+SHIFT+F2
  Save As            F12
  Select All          CTRL+A or CTRL+CLEAR (NUM 5) or CTRL+NUM 5
  Select Table         ALT+CLEAR (NUM 5)
  Show All           CTRL+SHIFT+8
  Show All Headings       ALT+SHIFT+A
  Show Heading1         ALT+SHIFT+1
  Show Heading2         ALT+SHIFT+2
  Show Heading3         ALT+SHIFT+3
  Show Heading4         ALT+SHIFT+4
  Show Heading5         ALT+SHIFT+5
  Show Heading6         ALT+SHIFT+6
  Show Heading7         ALT+SHIFT+7
  Show Heading8         ALT+SHIFT+8
  Show Heading9         ALT+SHIFT+9
  Shrink Font          CTRL+SHIFT+,
  Shrink Font One Point     CTRL+[
  Small Caps          CTRL+SHIFT+K
  Space Para1          CTRL+1
  Space Para15         CTRL+5
  Space Para2          CTRL+2
  Spike             CTRL+SHIFT+F3 or CTRL+F3
  Start of Column        ALT+PAGE UP
  Start of Column        ALT+SHIFT+PAGE UP
  Start of Doc Extend      CTRL+SHIFT+HOME
  Start of Document       CTRL+HOME
  Start of Line         HOME
  Start of Line Extend     SHIFT+HOME
  Start of Row         ALT+HOME
  Start of Row         ALT+SHIFT+HOME
  Start of Window        ALT+CTRL+PAGE UP
  Start of Window Extend    ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP
  Style             CTRL+SHIFT+S
  Subscript           CTRL+=
  Superscript          CTRL+SHIFT+=
  Symbol Font          CTRL+SHIFT+Q
  Thesaurus           SHIFT+F7
  Time Field          ALT+SHIFT+T
  Toggle Field Display     SHIFT+F9
  Toggle Master Subdocs     CTRL+\ 
  Tool             SHIFT+F1
  Un Hang            CTRL+SHIFT+T
  Un Indent           CTRL+SHIFT+M
  Underline           CTRL+U or CTRL+SHIFT+U
  Undo             CTRL+Z or ALT+BACKSPACE
  Unlink Fields         CTRL+6 or CTRL+SHIFT+F9
  Unlock Fields         CTRL+4 or CTRL+SHIFT+F11
  Update Auto Format      ALT+CTRL+U
  Update Fields         F9 or ALT+SHIFT+U
  Update Source         CTRL+SHIFT+F7
  VBCode            ALT+F11
  Web Go Back          ALT+LEFT
  Web Go Forward        ALT+RIGHT
  Word Left           CTRL+LEFT
  Word Left Extend       CTRL+SHIFT+LEFT
  Word Right          CTRL+RIGHT
  Word Right Extend       CTRL+SHIFT+RIGHT
  Word Underline        CTRL+SHIFT+W