Vô hiệu hóa các cổng cắm USB ở máy tính trên Windows 7 và Windows XP

Đôi khi không muốn cho người khác cắm USB trên máy tính của bạn, bạn có thể khóa các cổng USB lại và mở lại khi cần dùng

Ở Windows 7 làm như sau

Click vào biểu tượng Computer ấn chuột phải và chọn Manage

check-driver-1.jpg

Sau đó 1 bảng hiện ra chọn vào mục Device Manager ->Sau đó chọn vào Universal Serial Bus controllers

và chọn vào các mục Generic USB hub USB root hub sau đó chuột phải chọn Disable để tắt các cổng USB đi

USB-WIN7-1.jpg

Sau khi chọn Disable sẽ có 1 bảng thông báo hiện ra hỏi bạn có muốn tắt đi không chọn OK để tiếp tục hoặc Cancle để hủy bỏ. Sau khi tắt biểu tượng của cổng USB đó sẽ có dấu mũi tên đi xuống

USB-WIN7-2.jpg

Bạn có thể click chuột phải lại cổng vừa tắt và chọn Enable để mở lại

Ở Windows XP chúng ta làm tương tự

Click vào biểu tượng Computer ấn chuột phải và chọn Manage

check-driver-xp-1.JPG

Sau đó 1 bảng hiện ra chọn vào mục Device Manager ->Sau đó chọn vào Universal Serial Bus controllers

và chọn vào các mục Generic USB hub USB root hub sau đó chuột phải chọn Disable để tắt các cổng USB đi

USB-XP-1.jpg

Sau khi chọn Disable sẽ có 1 bảng thông báo hiện ra hỏi bạn có muốn tắt đi không chọn OK để tiếp tục hoặc Cancle để hủy bỏ. Sau khi tắt biểu tượng của cổng USB đó sẽ có dấu gạch đỏ

USB-XP-2.jpg

Bạn có thể click chuột phải lại cổng vừa tắt và chọn Enable để mở lại

Chú ý bạn chỉ nên tắt đi các cổng USB bên ngoài (Có chữ Hub) ở các dòng thông báo tránh tắt nhầm các cổng mà chuột cảm ứng và bàn phím laptop đang sử dụng khi tắt các cổng này nêu  nó đang được sử dụng sẽ yêu cầu bạn Restart máy